Të dhënat e përgjithshme
Emri Emri i prindit Mbiemri
         
Datëlindja Numri personal Gjinia
     

Të dhëna për adresën
Shteti i vendlindjes
Komuna e vendlindjes
Vendlindja
Kombësia
Shtetesia

Adresa
Shteti i vendbanimit
Komuna
Vendbanimi
Numri i telefonit
 
Email-i
 
Konfirmo e-mail
 

Të dhëna për shkollimin paraparak

Gjenerata
Emri i shkollës së kryer
 

Drejtimi
 
Vendi i shkollës
 
Shteti ku keni kryer Shkollën e Mesme


Të dhëna për aplikim
Fakulteti Departamenti
Statusi Niveli i studimeve Afati
Nëse Statusi dhe Afati si opsion kanë vetëm "Zgjedhe" atëherë për këtë drejtim nuk ka vende të lira.

Të dhëna për suksesin e shkollimit paraprak (plotëso vetëm me numra)
Suksesi i kl. X-të ose v. I-rë
 
Suksesi i kl. XI-të ose v. II-të
 
Suksesi i kl. XII-të ose v. III-të
 
Suksesi i kl. XIII-të ose v. IV-të
 
Suksesi


Të dhëna për testin e maturës
Pikët provimi maturës:
 


 

Deklaroj se informatat që i kam shënuar në këtë aplikacion janë të plota dhe të sakta. Pranoj që dokumentet përcjellëse për aplikim të bëhen pronë e Universitetit dhe se nuk mund të më kthehen para diplomimit. Me firmosje të aplkacionit pajtohem t’i respektoj rregullat dhe procedurat e Universiteti HAXHI ZEKA. Diskrecioni i të dhënave personale ruhet sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave.
Manuali
Manuali për aplikim


Informim

Kontakti i Universitetit Adresa: Rr. "Eliot Engel" p.n.
Ueb: http://unhz.eu
Email: info@unhz.eu

Tel: +381 (0) 39 432 490


Facebook